Станом на сьогоднішній день порядок роботи ЄДЕБО не відповідає нормам чинного законодавства України щодо зарахування здобувачів вищої освіти до закладів вищої освіти України при реалізації їх прав на академічну мобільність, передбачених:

  • - ст.ст. 53, 84 Закону України «Про освіту»;
  • - ст.ст. 1, 46, 62, 74, 75 Закону України «Про вищу освіту»;
  • - Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 року № 579 (надалі – Положення № 579);
  • - Болонською декларацією від 1999 року;
  • - Лісабонською конвенцією від 1997 року.

   Відповідно до п. 4 Положення № 579 право на академічну мобільність може бути реалізоване на підставі договорів про співробітництво між вищими навчальними закладами, а також може бути реалізоване вітчизняним учасником освітнього процесу з власної ініціативи, підтриманої адміністрацією вітчизняного вищого навчального закладу (наукової установи), в якому він постійно навчається або працює, на основі індивідуальних запрошень та інших механізмів.

   Відповідно до п. 9 Положення № 579  учасники освітнього процесу, які є здобувачами вищої освіти в межах програм внутрішньої мобільності, зараховуються до вищих навчальних закладів (наукових установ) - партнерів в Україні як такі, що тимчасово допущені до освітнього процесу і мають права та обов’язки здобувачів вищої освіти вітчизняного вищого навчального закладу (наукової установи).

   Згідно п. 12 Положення № 579 особи, що уклали договори про навчання за програмою академічної мобільності, не відраховуються із складу здобувачів вищої освіти на період реалізації права на академічну мобільність та обліковуються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

   Відповідно до п. 14 Положення № 579 іноземні здобувачі вищої освіти, що реалізують право на академічну мобільність в рамках договорів про співробітництво між вітчизняними та іноземними вищими навчальними закладами (науковими установами) - партнерами, можуть бути зараховані на навчання до вітчизняних вищих навчальних закладів: за рахунок коштів міжнародних програм та організацій; за рахунок власних надходжень вищих навчальних закладів; за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб; на умовах безоплатного навчання у разі взаємного обміну здобувачами вищої освіти, в тому числі за спільними освітніми програмами, які передбачають отримання спільного або подвійного документа (документів) про вищу освіту на умовах безоплатного навчання у разі міжнародного обміну здобувачами вищої освіти, якщо кількість таких іноземних здобувачів вищої освіти не перевищує кількість вітчизняних здобувачів вищої освіти, які навчаються в іноземному вищому навчальному закладі - партнері в межах програм академічної мобільності відповідно до укладених між вищими навчальними закладами договорів про міжнародну академічну мобільність.

   Відповідно до ч. 2 ст. 74 Закону України «Про освіту» обов’язковою складовою ЄДЕБО є Реєстр здобувачів освіти.

   Тобто, в межах реалізації програм як внутрішньої, так і міжнародної академічної мобільності здобувачі вищої освіти можуть бути зараховані до вітчизняного закладу-партнеру, у тому числі з внесенням відповідних даних до ЄДЕБО. При цьому, чинним законодавством України не передбачене додаткове погодження МОН України щодо такого зарахування.

   Звертаємо увагу, що в європейських вузах вже давно студенти можуть реалізовувати своє право на академічну мобільність і одночасно навчатися у двох закладах вищої освіти, у тому числі й іноземних. Однак, на сьогоднішній день неможливо зарахувати до українського вузу студента з іншого вузу за програмою академічної мобільності, оскільки технічно в ЄДЕБО відсутня відповідна графа (функція).

   У зв’язку з цим, на нашу думку Міністерство освіти і науки України повинне дати відповідне технічне завдання ДП «Інфоресурс» (адміністратору ЄДЕБО) розробити та ввести в дію відповідний розділ ЄДЕБО для зарахування студентів за програмами академічної мобільності.