Відповідно до Порядку замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, затвердженим наказом МОН України 06.03.2015  № 249 у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 25.10.2016 № 1280 (надалі – Порядок № 249) ЗВО формує в ЄДЕБО замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту та додатках до них, а технічний адміністратор ЄДЕБО (ДП «Інфоресурс») протягом п’яти робочих днів з дня створення (формування). Замовлення забезпечує його оброблення, результатом якого є створення та присвоєння реєстраційного номера документу про вищу освіту та передача навчальному закладу (відокремленому структурному підрозділу) в електронній формі реєстраційного номера разом з інформацією, що відтворюється в документах про вищу освіту та додатках до них.

Відповідно до п. 4 Порядку № 249 підставою для створення (формування) Замовлення є інформація про особу (у тому числі персональні дані: серія та номер документа, що посвідчує особу і громадянство; для осіб, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, і не мають документів, що посвідчують особу, інформація, зазначена в довідці про звернення за захистом в Україні; реєстраційний номер облікової картки платника податків, якщо особа є платником податків) та її навчання на відповідному рівні вищої освіти, що міститься в ЄДЕБО.

Єдиною підставою для отримання листа-дозволу МОН при замовленні на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту та додатках до них, відповідно до пункту 3 Порядку № 249, є порушення встановленого строку створення (формування) замовлення більше ніж на 90 календарних днів.

Однак, фактично ДП «Інфоресурс» не обробляє відповідні замовлення ЗВО протягом 5 робочих днів, більш того, нерідкими є випадки, коли ДП «Інфоресурс» вимагає від ЗВО додаткового погодження МОН України з різних підстав, що не передбачено чинним законодавством.

Згідно ч. 1 ст. 7 Закону України «Про вищу освіту» документ про вищу освіту (науковий ступінь) видається особі, яка успішно виконала відповідну освітню (наукову) програму та пройшла атестацію.

Згідно ч. 1 ст. 40 Закону України «Про освіту» після успішного завершення навчання за освітньою програмою здобувачі освіти (крім вихованців дошкільних закладів освіти) отримують відповідний документ про освіту.

Тобто, успішне завершення навчання студентом та проходження атестації є безумовною підставою для видачі документу про вищу освіту.

Відповідно до ч. 1 ст. 74 Закону України «Про освіту» у системі освіти діє Єдина державна електронна база з питань освіти - автоматизована система, функціями якої є збір, верифікація, оброблення, зберігання та захист інформації про систему освіти.

Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців в галузі вищої освіти наголошує, що відповідно до ч. 10 ст. 7 Закону України «Про вищу освіту» інформація про видані дипломи вноситься закладами вищої освіти, крім вищих військових навчальних закладів, до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Отже, зі змісту норм чинного законодавства випливає, що заклад вищої освіти самостійно видає дипломи особі (дані про яку містяться в ЄДЕБО), у разі успішного завершення особою навчання та проходження атестації, інформацію про які вносить до ЄДЕБО. Натомість, без будь-яких правових підстав ДП «Інфоресурс» перейняв на себе контролюючі функції, незаконно не обробляє замовлення ЗВО, чим грубо порушує і права закладу освіти, і права здобувачів вищої освіти.